FAL > Fundacja > Fundacja > Cele
Cele Fundacji
 1. Fundację powołuje się mając na względzie potrzebę wspierania rozwoju regionalnego poprzez wspomaganie różnorodnych form aktywności lokalnej, w szczególności podnoszenie świadomości i wiedzy obywatelskiej, promocję przedsiębiorczości i wzmocnienie aktywności zawodowej, w tym wśród osób narażonych na ryzyko wykluczenia społecznego.
 2. Cele Fundacji:
  a. Promowanie i kreowanie postaw obywatelskich, w tym postaw liderskich
  b. Edukacja obywatelska, w szczególności wśród dzieci i młodzieży
  c. Upowszechnianie uczenia się przez całe życie
  d. Promowanie idei integracji europejskiej
  e. Wspieranie aktywności zawodowej i poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników do zmian zachodzących w gospodarce, w szczególności w myśl gospodarki opartej na wiedzy
  f. Promowanie i wspieranie rozwoju przedsiębiorczości i zatrudnienia
  g. Upowszechnianie wolontariatu
  h. Upowszechnianie wiedzy dotyczącej samorządu terytorialnego i społeczeństwa obywatelskiego, w tym form jego działania
  i. Upowszechnianie i popularyzację idei społeczeństwa obywatelskiego
  j. Wspieranie rozwoju współpracy międzysektorowej (partnerstwa publiczno-prywatnego, partnerstwa publiczno-społecznego) oraz promowanie dialogu obywatelskiego jako formy partycypacji obywatelskiej
  k. Promowanie ekologii i ochrona środowiska naturalnego
  l. Zapobieganie powstawaniu ryzyka wykluczenia społecznego
  m. Rozwój potencjału administracji publicznej i jednostek podległych administracji, w szczególności szkół
  n. Rozwój potencjału sektora pozarządowego
  o. Efektywne i racjonalne wykorzystanie funduszy europejskich na rzecz rozwoju regionów

 

Działania realizowane przez Fundację będą przyczyniały się do wspierania poniższych zagadnień horyzontalnych:

 1. rozwoju lokalnego,
 2. rozwoju społeczeństwa informacyjnego,
 3. zrównoważonego rozwoju,
 4. innowacyjności i współpracy ponadnarodowej,
 5. równości szans, w tym równości szans kobiet i mężczyzn
 6. partnerstwa.
Statut Fundacji
FAL - statut organizacji przyjęty w 2015 r.
Opis:
FAL - statut organizacji przyjęty w 2015 r.
Rozmiar pliku:
0.5 MB

 
szukaj