FAL > Inne > III Sektor > Centrum Inicjatyw Obywatelskich
Centrum Inicjatyw Obywatelskich

Dnia 3 kwietnia 2008 ukonstytuowaliśmy istnienie konsorcjum organizacji
i instytucji, które wspólnie zadeklarowały wolę wspierania rozwoju
Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Wielkopolsce. Wśród partnerów
konsorcjum jest Fundacja Aktywności Lokalnej.

 

Liderzy poznańskich organizacji pozarządowych od kilku lat zauważają
potrzebę zaistnienia podmiotu, który kompleksowo i profesjonalnie
wspierałby działania III sektora. Potrzeba ta wynika z wielu problemów z
jakimi borykają się organizacje pozarządowe. Są to m.in. brak spójnej i
długofalowej strategii wsparcia dla III sektora a co za tym idzie:
bardzo słabo i incydentalnie realizowane szkolenia i doradztwo dla
pracowników III sektora, słaba promocja sektora jako miejsca pracy, czy
wolontariatu, brak wsparcia nowo powstałych organizacji, bardzo mała i
niekompletna ilość danych na temat funkcjonowania III sektora, słaba
promocja, lobbing i rzecznictwo w otoczeniu rynkowym i wiele innych. W
tym zakresie do chwili obecnej na terenie województwa realizowane są
tylko działania szkoleniowo-doradcze, ale mają one charakter
nieusystematyzowany, nieustandaryzowany oraz doraźny. Brak jest spójnej
koncepcji wsparcia odpowiadającej na potrzebny rynku III sektora.

 

Centrum Inicjatyw Obywatelskich (CIO) miałoby w sposób kompleksowy i
profesjonalny reagować te potrzeby.

 

W skład konsorcjum weszły następujące organizacje i instytucje:

  •  Fundacja Aktywności Lokalnej
  •  Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
  •  Fundacja SIC!
  •  Europejska Grupa Doradcza Izabela Tokarska
  •  Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu
  •  Wielkopolska Rada Koordynacyjna - Związek Organizacji Charytatywnych

 

Lista członków konsorcjum jest jeszcze otwarta. Zapraszamy do współpracy
wszystkie organizacje i instytucje, które chcą włączyć się w realizację
takiej misji.

 

Cel główny – misja
„Zapewnienie kompleksowego i profesjonalnego wsparcia rozwoju podmiotów
i zasobów społeczeństwa obywatelskiego, w tym organizacji pozarządowych
prowadzących swoją działalność na terenie Poznania i województwa
wielkopolskiego”

 

Cele główne:
a) zwiększenie udziału obywateli w życiu społecznym,
b) wzmocnienie społecznych postaw wśród obywateli,
c) podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników, wolontariuszy
organizacji pozarządowych, dzięki temu usprawnienie funkcjonowania OP w
warunkach gospodarki rynkowej,
d) zwiększenie liczby osób podejmujących zatrudnienie w organizacjach
pozarządowych,
e) zwiększenie ilości nowopowstałych organizacji pozarządowych,
f) zwiększenie udziału organizacji pozarządowych w monitoringu władz
publicznych,
g) zwiększenie ilości danych i analiz obszarów, które wspiera III sektor
oraz danych o III sektorze.

 

Stworzenie tego typu podmiotu wymaga bardzo wielu zasobów, w
szczególności finansowych. Nakłady finansowe na funkcjonowanie Centrum,
na początku jego działalności pozyskiwane będą z różnego rodzaju
grantów, w tym funduszy ministerialnych, samorządowych, EOG,
Europejskiego Funduszu Społecznego, Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego, itp.


 
szukaj