FAL > Inne > Seminarium pt. Outplacement w kryzysie

Zaproszenie na seminarium pt. Outplacement w kryzysie

Termin: 8 czerwca 2010 r. (wtorek)
Miejsce: Poznań, Kochtex - biurowiec OMEGA, ul. Dąbrowskiego 79A
Organizator: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych

Współorganizator: Fundacja Aktywności Lokalnej

Zapraszamy przedstawicieli urzędów pracy, urzędów gmin i powiatów, organizacji pracodawców, ozwiązków pracowniczych, agencji zatrudnienia, organizacji pozarządowych, przedstawicieli nauki i biznesu oraz wszystkich pozostałych zainteresowanych problematyką outplacementu.
Podczas seminarium zapoznamy się m.in. z sytuacją na rynku pracy, zwłaszcza w kontekście zwolnień monitorowanych w regionie, źródłami finansowania programów outplacementowych, a także podyskutujemy nt. roli publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia.

Wśród zaproszonych prelegentów są m.in.: prof. Józef Orczyk, Barbara Kwapiszewska - Dyrektor WUP w Poznaniu, Piotr Krasuski - Naczelnik Wydziału Zarządzania Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, przedstawiciele Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia, powiatowych urzędów pracy.

 

Seminarium pt. Outplacement w kryzysie
realizowane w ramach Programu „Praca w Polsce”
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

 Przyjmuje się, że outplacement to system łagodnych zwolnień, powiązanych z programem wsparcia dla pracowników poprzez poradnictwo zawodowe i psychologiczne, szkolenia, a także pomoc w znalezieniu nowej pracy. W praktyce oznacza to, że pracodawca proponuje zwalnianemu pracownikowi kompleksową ofertę pomocy w znalezieniu nowego zatrudnienia. Metodologia ta powinna charakteryzować się dwiema cechami: powinna być kompleksowa (obejmować wszystkie usługi rynku pracy: wsparcie, doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, szkolenia) i równocześnie zindywidualizowana (dopasowana do potrzeb każdej z osób, które uczestniczą w projekcie outplacementowym).

W Polsce metodologia outplacementu pojawiła się wraz z pierwszymi międzynarodowymi korporacjami, które w swej kulturze organizacyjnej miały wsparcie dla zwalnianych pracowników (outplacement klasyczny). W 2000 roku metodologią zainteresowała się Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. Zespół specjalistów pod kierownictwem dr Michała Boniego opracował metodologię outplacementu zaadaptowanego uwzględniającego warunki niskiego popytu na pracę w otoczeniu przedsiębiorstwa zwalniającego pracowników oraz outplacementu środowiskowego, adresowanego do osób bezrobotnych i wchodzących na rynek pracy.

W polskim prawodawstwie nie ma uregulowań wprost odnoszących się do outplacementu. Jednak w Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zdefiniowane zostały zwolnienia monitorowane, które zobowiązują pracodawców zwalniających przynajmniej 50 pracowników w ciągu 3 miesięcy do uzgodnienia z powiatowym urzędem pracy właściwym dla pracodawcy zakresu i formy pomocy dla zwalnianych pracowników. Programy te mogą być realizowane w metodologii outplacementu.

 

 

  • Warunki uczestnictwa:

Udział w seminarium jest bezpłatny. Warunkiem udziału jest przesłanie zgłoszenia pocztą elektroniczną na adres: seminarium@fal.org.pl lub faksem 61.6256842.

W zgłoszeniu prosimy podać nazwa instytucji (organizacji, firmy), imię i nazwisko zgłaszanej osoby oraz dane kontaktowe (telefon, e-mail).

Liczba miejsc ograniczona. Zgłoszenia przyjmowane będą do wyczerpania miejsc. W przypadku dużej liczby zgłoszeń, organizator zastrzega sobie prawo przyjęcia jednej osoby z danej instytucji.

 

  • Dodatkowych informacji udziela współorganizator seminarium w Poznaniu:

                  Fundacja Aktywności Lokalnej, tel. 693198615 lub 61.6256845

 

  • Program:

PROGRAM - wersja PDF


 
szukaj