FAL > Ogłoszenia > Ogłoszenia rekrutacyjne - ARCHIWUM

Fundacja Aktywności Lokalnej (zał. w 2007) od początku dynamicznie rozwija działalność szkoleniowo-doradczą, w szczególności specjalizując się w prowadzeniu zajęć z umiejętności miękkich (rozwój osobisty i zawodowy) dla różnych grup odbiorców. Kadra Fundacji to grono wykwalifikowanych specjalistów – trenerów, doradców i konsultantów, która pracowała przy ponad 100 projektach szkoleniowo-doradczych. FAL prowadzi agencję zatrudnienia (wpis do KRAZ Certyfikat nr 4682) oraz instytucję szkoleniową (wpis do RIS nr 2.30/00083/2008). FAL jest też wydawcą „Inicjatyw Obywatelskich” – dodatku do regionalnego wydania Gazety Wyborczej oraz angażuje się ogólnopolskie akcje społeczne, m.in. Masz Głos – Masz Wybór, Razem’89.
Obecnie FAL jest realizatorem m.in. innowacyjnego projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, którego celem jest wzrost konkurencyjności Wielkopolski poprzez wzmocnienie adaptacyjności matek i ojców na rynku pracy w wyniku analizy, testowania i wdrożenia w latach 2011-2014 modelu współpracy międzysektorowej wspierającego godzenie życia zawodowego i prywatnego opartego o ideę flexicurity. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu, Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu oraz Centrum Work-Life Balance w Kokkedal (Dania).

W latach 2008-2011 FAL zrealizowała kilkanaście projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w szczególności dla kobiet-matek w małych gminach Wielkopolski, za które autorka i koordynatorka projektów p. Iwona Janicka została podwójną laureatką konkursu Eurolider2010 organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.


OPIEKUN DZIECIĘCY / OPIEKUNKA DZIECIĘCA

 

OPIS STANOWISKA PRACY

 • sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku od 20 tygodnia życia do 3 lat (karmienie, mycie, układanie do snu, spacer, zabawa),
 • prowadzenie zajęć edukacyjno-wychowawczych uwzględniających wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka,
 • planowanie i organizowanie pracy w grupie dzieci zgodnie z zasadami BHP, 
 • współpraca z rodzicami podopiecznych (udzielanie wyczerpujących informacji o rozwój i osiągnięciach dziecka oraz zachęcanie rodziców do działań na rzecz żłobka).
   

WYMAGANIA PODSTAWOWE:

 

Konieczne jest spełnienie następujących wymagań:

1.       Posiadanie wykształcenia:

 • kierunkowego: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego,
  lub
 • wykształcenia co najmniej średniego oraz co najmniej 2 lat doświadczenia w pracy z dziećmi,
  lub
 • ukończone odbyła 280-godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych, polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod kierunkiem wykwalifikowanego opiekuna.
2.       Brak skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne.
3.       Osoba aplikująca nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona.
4.       Osoba aplikująca wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd.
5.       Aktualna książeczka sanitarno-epidemiologiczna (lub gotowość do wykonania badań).
6.       Posiadanie obywatelstwa polskiego.
7.       Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych.
 

WYMAGANIA DODATKOWE:

 

 • preferowane doświadczenie w pracy z dziećmi do lat 3,
 • samodzielność w podejmowaniu decyzji,
 • komunikatywność, kreatywność, empatia,
 • zdolności manualne i artystyczne mile widziane,
 • umiejętność pracy w zespole. 

 

 

PROCES REKRUTACJI:

 

ETAP 1 – przyjmowanie i analiza dokumentów aplikacyjnych 
ETAP 2 – rozmowa kwalifikacyjna
ETAP 3 – weryfikacja kompetencji i umiejętności
ETAP 4 – odpłatne dni próbne w zakresie opieki nad dziećmi – forma współpracy: umowa zlecenie
ETAP 5 – rozmowa indywidualna i wybór osób


Prosimy o przesłanie CV i krótkiego listu motywacyjnego na adres: rekrutacja@opieka.cz

 

 

Prosimy o uwzględnienie numeru referencyjnego w tytule e-maila: OP/2013

 

 

 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997 r. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm."

 

WAŻNE! Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi osobami. Gwarantujemy dyskrecję.

Osoby, które złożyły swoje oferty pracy w Fundacji Aktywności Lokalnej (lub naszych klientów) w minionych dwóch latach, a są zainteresowane ww. pracą bardzo prosimy o złożenie aktualnej oferty (z aktualnym CV!). 
szukaj