Rekrutacja

Kandydatki do udziału w Projekcie zobowiązane są dostarczyć do siedziby Urzędu Gminy Dopiewo (ul. Leśna 1C) w zamkniętej kopercie komplet dokumentów składających się z:

  • wypełnionego i własnoręcznie podpisanego Formularza Zgłoszeniowego-Umowy wraz z oświadczeniem
  • własnoręcznie podpisanego Regulaminu Uczestnictwa w Projekcie (Zał.1)
  • własnoręcznie podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych wg wzoru (Zał.2)
  • kserokopii dowodu osobistego

Zgłoszenia przyjmowane są najpóźniej do 2 października 2009 r. (piątek) lub do wyczerpania miejsc.

Dokumenty będzie można wypełnić i złożyć podczas spotkania informacyjno-rekrutacyjnego 29 września 2009 (wtorek) od godz. 17:00. Spotkanie odbędzie się w Przedszkolu "Janek Wędrowniczek" w Dopiewie, przy ul. Bukowska 13.

Zakwalifikowanie danej osoby do Projektu następuje na podstawie procesu rekrutacji opartego na analizie Formularza Zgłoszeniowego – Umowy. Warunkiem zakwalifikowania osoby do udziału w Projekcie jest spełnienie warunków uczestnictwa.

Decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie jednak prawo wyłonienia Uczestniczek Projektu spośród zgłoszonych kandydatek wg następujących wskaźników: 6 osób bezrobotnych, 6 nieaktywnych zawodowo oraz 12 zatrudnionych (z uwzględnieniem pierwszeństwa kobiet na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym). Wskaźniki te mogą ulec zmianie.

W przypadku rezygnacji lub niedopełnienia wymogów formalnych przez osoby zakwalifikowane, na ich miejsce zakwalifikowane zostaną osoby z listy rezerwowej.

Każda osoba zostanie poinformowana telefonicznie, faxem lub mailem o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie najpóźniej do dnia 7 października 2009 r. (środa).

Pytania w sprawie rekrutacji i informacji nt. Projektu prosimy kierować do Fundacji Aktywności Lokalnej pod numerem telefonu: 061/6256845, 0693198715 lub e-mail: mamy@fal.org.pl

Pliki do pobrania
DOPIEWO - formularz (PDF)
Opis:
Formularz zgłoszeniowy do projektu Maksymalna radość w Dopiewie (3 str.) wraz z Regulaminem Uczestnictwa w projekcie.
Rozmiar pliku:
0.49 MB
DOPIEWO - oświadczenie (PDF)
Opis:
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Rozmiar pliku:
0.16 MB

 
szukaj
Źródło finansowania:

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej informacji:
FAL