FAL > Projekty > Aktualnie realizowane projekty
Rozwój usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim

 Tytuł projektu: Rozwój usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim

Numer umowy o dofinansowanie: RPWP.07.02.01-30-0013/15-00
Okres realizacji: 1 października 2016 r. do 30 września 2018 r.
Program operacyjny / działanie / poddziałanie: 
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014-2020, Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne

Finansowanie: Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, budzet państwa i wkład własny
Realizatorzy: Powiat Pleszewski / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie (Partner Wiodący) oraz Fundacja Aktywności Lokalnej, Gmina Gołuchów/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołuchowie, Miasto i Gmina Pleszew / Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie, Stowarzyszenie "Skarabeusz".

Grupa docelowa: 
Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, dzieci i młodzież z rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze; młodzież z pieczy zastępczej; rodziny zastępcze; osoby niesamodzielne oraz ich opiekunowie faktyczni.
Krótka charakterystyka: 
Projekt realizowany w partnerstwie z Powiatem Pleszewskim / Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie (woj. wielkopolskie) w ramach WRPO 2014 +. Projekt zakłada liczne działania wspierające, w tym prowadzenia poradnictwa, warsztaty dla rodzin zastępczych, zajęcia socjoterapeutyczne, grupy wsparcia; asystenta rodziny; Rolą Fundacji Aktywności Lokalnej jest przygotowanie i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie Klubów Aktywności Rozmaitych dla młodzieży (13-18 lat) na terenie powiatu pleszewskiego m.in. w oparciu o modelu współpracy trójsektorowej (KARnet) i animację lokalną.
Wartość Projektu: 1 899 630,92 zł

Dofinansowanie: 1 802 248,98 zł 
Wkład własny: 94 855,31 zł
Status realizacji: w trakcie realizacji (faza przygotowawcza)

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


 
szukaj