FAL > Projekty > Aktualnie realizowane projekty
Działamy razem z wiarą w lepsze jutro

Tytuł projektu: Działamy razem z wiarą w lepsze jutro

Numer umowy o dofinansowanie: RPWP.07.02.01-30-0020/15-00
Okres realizacji: 1 października 2016 r. do 30 września 2018 r.
Program operacyjny / działanie / poddziałanie: 
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014-2020, Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne

Finansowanie: Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, budzet państwa i wkład własny
Realizatorzy: Powiat Leszczyński / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lesznie (Partner Wiodący) oraz Fundacja Aktywności Lokalnej, Gmina Lipno/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie, Gmina Święciechowa / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Święciechowie.

Grupa docelowa: 
Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, dzieci i młodzież z rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze; młodzież z pieczy zastępczej; rodziny zastępcze; osoby niesamodzielne oraz ich opiekunowie faktyczni.
Krótka charakterystyka
Projekt realizowany w partnerstwie z Powiatem Leszczyńskim / Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lesznie (woj. wielkopolskie) w ramach WRPO 2014 +. Projekt zakłada liczne działania wspierające, w tym prowadzenia poradnictwa, zajęcia socjoterapeutyczne, grupy wsparcia; asystenta rodziny; Rolą Fundacji Aktywności Lokalnej jest przygotowanie i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie Klubów Aktywności Rozmaitych dla młodzieży (13-18 lat) na terenie wybranych gmin powiatu leszczyńskiego (Rydzyna, Osieczna, Krzemieniewo) m.in. w oparciu o modelu współpracy trójsektorowej (KARnet) i animację lokalną oraz wsparcie gminy Włoszakowice w realizacji zadania asystenta rodziny.
Celem projektu jest objęcie 181 osób, w tym: 24 osób pomocą asystenta rodziny; profesjonalną usługą opiekuńczą 9 osób niesamodzielnych; opieką koordynatora ds. pieczy zast., psychologa, prawnika, wsparciem przeciwdziałającym wypaleniu zaw. i wspierającym umiejętności opiek.-wych.32 rodziców zastępczych; opieką koordynatora, opieką terapeuty, zajęciami socjoterapeutycznymi i profilaktycznymi w placówkach wsparcia dziennego 109 nastolatków i dzieci z rodzin zastępczych i rodzin z problemami opiek.-wych.; przygotowaniem do roli rodzica zast. poprzez szkolenie 7 kandydatów na rodziny zastępcze z terenu powiatu leszczyńskiego w okresie od 1.10.2016r. do 30.09.2018 r.

Wartość Projektu: 1 388 399,59 zł

Dofinansowanie: 1 318 979,61 zł 
Wkład własny: 69 419,98 zł
Status realizacji: w trakcie realizacji (faza przygotowawcza)

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


 
szukaj