FAL > Projekty > Aktualnie realizowane projekty
LUS - Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim

Tytuł projektu: LUS - Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim

Numer umowy o dofinansowanie: RPWP.07.02.01-30-0014/15-00
Okres realizacji: 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2018 r.
Program operacyjny / działanie / poddziałanie: 
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014-2020, Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne

Finansowanie: Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, budzet państwa i wkład własny
Realizatorzy: Powiat Konińskim / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie (Partner Wiodący) oraz Fundacja Aktywności Lokalnej, Gminą Golina / Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Golinie, Gminą Grodziec / Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Grodźcu, Gminą Kazimierz Biskupi / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kazimierzu Biskupim, Gminą Kleczew / Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kleczewie, Gmina Kramsk / Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kramsku, Gminą Rychwał / Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rychwale, Gminą Rzgów / Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rzgowie, Gminą Skulsk / Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Skulsku, Gminą Sompolno / Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sompolnie, Gminą Stare Miasto / Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Starym Mieście, Gminą Ślesin / Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ślesinie, Gminą Wilczyn / Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wilczynie, Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Koninie, Fundacją im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ Towarzystwem Inicjatyw Obywatelskich.

Grupa docelowa: 
Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, dzieci i młodzież z rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze; młodzież z pieczy zastępczej; rodziny zastępcze; osoby niesamodzielne oraz ich opiekunowie faktyczni.
Krótka charakterystyka
Projekt realizowany w partnerstwie z Powiatem Konińskim / Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie (woj. wielkopolskie) w ramach WRPO 2014 +. Projekt zakłada liczne działania wspierające, w tym prowadzenia poradnictwa, zajęcia socjoterapeutyczne, grupy wsparcia. Rolą Fundacji Aktywności Lokalnej jest przygotowanie i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie Klubów Aktywności Rozmaitych dla młodzieży (13-18 lat) na terenie wybranych gmin powiatu (Wierzbinek, Krzymów) m.in. w oparciu o modelu współpracy trójsektorowej (KARnet) i animację lokalną.
Celem głównym projektu jest zwiększenie w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2018 dostępu i wzrost liczby usług społecznych i zdrowotnych, w tym usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, usług asystenckich i opiekuńczych, dla 505 osób (282K, 223M) z terenu powiatu konińskiego.

Wartość Projektu: 3 979 499,05 zł

Dofinansowanie: 3 780 524,09 zł 
Wkład własny: 198 974,96 zł
Status realizacji: w trakcie realizacji (faza przygotowawcza)

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 


 
szukaj