FAL > Projekty > Aktualnie realizowane projekty
Aktywna integracja - sposobem na pozytywne zmiany

 

Tytuł projektu: Aktywna integracja - sposobem na pozytywne zmiany

Numer umowy o dofinansowanie: RPWP.07.02.01-30-0023/15-00
Okres realizacji: 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2018 r.
Program operacyjny / działanie / poddziałanie: 
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014-2020, Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne

Finansowanie: Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, budzet państwa i wkład własny
Realizatorzy: Powiat Śremski / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie (Partner Wiodący) oraz Fundacja Aktywności Lokalnej, Miasto i Gmina Śrem/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie.

Grupa docelowa: 
Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, dzieci i młodzież z rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze; młodzież z pieczy zastępczej; rodziny zastępcze; osoby niesamodzielne oraz ich opiekunowie faktyczni.
Krótka charakterystyka
Projekt realizowany w partnerstwie z Powiatem Śremie / Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie (woj. wielkopolskie) w ramach WRPO 2014 +. Projekt zakłada liczne działania wspierające, w tym prowadzenia poradnictwa, zajęcia socjoterapeutyczne, grupy wsparcia. Rolą Fundacji Aktywności Lokalnej jest przygotowanie i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie Klubów Aktywności Rozmaitych dla młodzieży (13-18 lat) na terenie gmin powiatu m.in. w oparciu o modelu współpracy trójsektorowej (KARnet) i animację lokalną oraz prowadzenie grup wsparcia.
Cel główny: Wzrost dostępności i jakości usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, osób niesamodzielnych i ich otoczenia społ., łącznie 255 osób, w okresie od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2018 r. zam. w powiecie śremskim.

Wartość Projektu: 1 697 160,00 zł

Dofinansowanie: 1 612 302,00 zł 
Wkład własny: 84 858,00 zł
Status realizacji: w trakcie realizacji (faza przygotowawcza)

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 


 
szukaj