FAL > Projekty > Puszczykowo - świetlica socjoterapeutyczna i środowiskowa > Puszczykowo - świetlica socjoterapeutyczna i środowiskowa

Z nieukrywaną satysfakcją informujemy, że projekt złożony przez Miasto Puszczykowo pt. "Przebudowa przyziemia budynku dawnej szkoły na potrzeby realizacji zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczykowie" (nr WND-RPWP.05.04.00-30-030/09) znalazł się na 2 miejscu listy rankingowej po ocenie merytorycznej dla Działania 5.4 "Wzmocnienie pozostałej infrastruktury społecznej" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Oznacza to, że został zakwalifikowany do dofinansowania w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Pragniemy podkreślić, że projekt został złożony w partnerstwie z konsorcjum organizacji pozarządowych tj. Polskiego Komitetu Pomocy Dzieciom w Poznaniu i Fundacji Aktywności Lokalnej.

W ramach projektu zostanie m.in. wyremontowane pomieszczenie i zakupione wyposażenie na potrzeby świetlicy środowiskowej i socjoterapeutycznej przygotowywanej dla 25 dzieci i młodzieży (w wieku szkoły podstawowej i gimnazjalnej). W zależności od tempa prac liczymy, że uda nam się uruchomić funkcjonowanie świetlicy już w pierwszych dniach stycznia 2010 r.

Dobra wiadomość dla młodzieży z Puszczykowa!
Przygotowania do funkcjonowania świetlicy

Informujemy, że Polski Komitet Pomocy Dzieciom w Poznaniu i Fundacja Aktywności Lokalnej przygotowali i złożyli o dofinansowanie 2 projekty do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dot. prowadzenia świetlicy środowiskowej i socjoterapeutycznej dla puszczykowskiej młodzieży.

Jeden projekt dotyczy zajęć dla młodzieży, prowadzenia funduszu pasji  i zapewnienie drobnego poczęstunku podczas realizacji projektu (ograniczeniem jednak jest możliwość realizacji projektu przez maksymalnie 6 m-cy), drugi projekt dotyczy wyjazdu na wypoczynek letni podopiecznych w lipcu/sierpniu 2010 roku. Autorką projektów jest p. Iwona Janicka.

Prosimy o trzymanie kciuków za pozytywną ocenę Komisji Oceny Projektów.

Porozumienie o partnerstwiem pomiędzy Miastem Puszczykowo, MOPS, PKPD i Fundacją

Polski Komitet Pomocy Dzieciom z siedzibą w Poznaniu oraz Fundacja Aktywności Lokalnej z siedzibą w Puszczykowie podpisały 21 sierpnia 2009 r. z Miastem Puszczykowo i Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Puszczykowie Porozumienie o partnerstwie nr 01/09 w zakresie „Prowadzenia świetlicy socjoterapeutycznej i środowiskowej przy MOPS w Puszczykowie, jako specjalistycznej placówki wsparcia dziennego dla dzieci”.

Współpraca PKPD i Fundacji

Fundacja Aktywności Lokalnej zaprosiła do współpracy Polski Komitet Pomocy Dzieciom w Poznaniu. Partnerstwo obu organizacji pozwoli na przygotowanie kompleksowej oferty realizacji zadań z zakresu prowadzenia świetlicy środowiskowej i socjoterapeutycznej dla młodzieży w Puszczykowie. Polski Komitet Pomocy Dzieciom podjął się roli Lidera Konsorcjum.

Informacje nt. projektu ukazały się:

Płyną bejmu do Puszczykowa - informacje w mediach nt. projektu

 
szukaj
FAL